Управление на развитието на хората

РЕЗЮМЕ
В много съвременни организации разделението на задълженията и делегирането на отговорностите превръща работните екипи в сложен организъм, с деликатен баланс и висока чувствителност към промени. Поради това съществена част от задълженията на мениджърите днес е да поддържат оптимална среда, в която екипът да постига максимална ефективност, а членовете му да се чувстват справедливо натоварени, обективно оценени и адекватно стимулирани.

 

Как да разберем кога екипът ни дава максималното от себе си и всяко допълнително изискване би било контра-продуктивно? Какви са рисковете от това да подценим или да надценим членовете на екипа и как да определим възможностите на всеки от тях? Къде минава границата между градивната обратна връзка и демотивиращата критика?

 

Основната задача на обучението е да създаде единна представа и понятиен апарат сред мениджърите, да ги запознае с основни понятия от мениджмънта и лидерството, да изгради обща представа за стратегия и стратегически мениджмънт и да даде на участниците в него основни методи и техники за въвеждане на промяна и управление на отношението.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО
Както и другите обучения от направлението, обучението Управление на развитието на хората е предназначено основно за мениджъри от средно и високо ниво, в чиито отговорности и задължения пряко или косвено влиза работата с и управлението на хора. Обучението ще бъде полезно и на тези мениджъри, чиято ефективност е обвързана и зависи от ефективността на екипите им  и по тази причина следва да полагат допълнителни усилия за тяхното изграждане, балансиране, мотивиране и сплотяване, така че да да задържат състава им относително постоянен, а производителността – в устойчиво възходящ тренд.

 

КАКВА ПРОМЯНА ЩЕ ДОНЕСЕ
В резултат на обучението:

 • ще се запознаете с основните роли, функции и задачи на мениджъра и мястото, което управлението на хора заема сред фундаменталните мениджърски компетенции;
 • ще придобиете познания за различните стилове на управление и водене на хората, техните предимства и случаите, в които използването им е най-подходящо;
 • ще се научите да прилагате основните методи и техники за управление на отношението, както и да ги обединявате в релевантни работещи стратегии; ще придобиете конкретни инструменти за изпълнението на тези стратегии;
 • ще промените разбирането си и ще осъзнаете истинското значение на това да бъдете лидер на хората, които управлявате и които административно са на ваше подчинение;
 • ще придобиете ясна представа за основополагащите принципи при изготвянето на стратегия за управление на промяната и ще се запознаете с начините, по които бихте могли да управлявате промяната и отношението сред екипа в следствие на вече разработени стратегии.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
В обучението могат да бъдат засегнати широк набор от теми, които произтичат от комплексността на въпроса за развитието на хората в екипа и извън него:


1. Мениджмънтът – поглед отгоре:

 • Управление на ресурси и процеси. Нива, роля и функции на мениджмънта.
 • Време, изразходвано за управление. Приоритет на мениджърските умения.

2. Лидерството – процес и отношение:

 • Разликата между мениджмънт и лидерство. Поведение на лидера.
 • Лидерски стилове и избор на стил.

3. Управление на изпълнението:

 • Цикълът на управление на изпълнението. Роля на мениджъра.
 • Поставяне на цели. Даване на обратна връзка.

4. Управление на мотивацията:

 • Типове мотивация и потребности. Мотивационни кариерни котви.
 • Откриване и удовлетворяване на мотивационните котви.

5. Ситуационно лидерство:

 • Управление на процеса на развитие на хората. Оценка и инструменти.
 • Самоуправление и нива на самоуправление. Компетенции. Матрица на развитието.
 • Конкретни ситуационни подходи на различните нива.

6. Управление на промяната и отношениета:

 • Разбиране за промяна. Стратегии за внедряване.
 • Управление на отношението.

 

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Поради комплексността на засегнатите теми, а и в следствие на нуждата от индивидуално внимание към отделните участници, обучението обичайно се провежда под формата на няколкодневен семинар, в който темите се презентират, упражняват и затвърждават една след друга. Оптималното времетраене на отделните сесии е половин ден, като се препоръчва по-плавното и постепенно усвояване на материята в продължение на няколко поредни седмици.

 

Моля, отбележете темите, по които желаете да получавате информация от Ликора на посочения от вас email:

(в последствие можете във всеки един момент да прекратите получаването на email съобщения по една или по всички избрани от вас теми)