Води промяната!
ВОДИ ПРОМЯНАТА!
(„Целеустремено и ефективно лидерство”)
 
 

Всеки, който някога е управлявал процес или е отговарял за екип, ще се съгласи, че всъщност да си „шеф” никак не е лесно. Фокусирани върху допълнителните морални и материални придобивки, които обикновено вървят ръка за ръка с по-високата позиция, първоначално не осъзнаваме, че отговорностите, задълженията, стресът и очакванията към нас също растат в права пропорционалност.


Целта на програмата Целеустремено и ефективно лидерство е да предостави на мениджърите солидна база от познания, добри практики, инструменти и компетенции за справяне с пълния спектър мениджърски задължения и отговорности. Програмата е предназначена основно за оперативни и средни мениджъри, както и за представители на работни екипи, които за първи път поемат управленски функции и нямат предишен опит.


За постигане на тази цел програмата следва постепенен процес на навлизане в материята, като симулира класически учебен процес на усвояване и надграждане. Тъй като водеща е нуждата от придобиване на практически умения от мениджърите, в програмата изцяло е застъпен интерактивният метод на обучение. Лекционните изложения са кратки и по същество, а основната част от времето през сесиите е посветено на практически игри, упражнения, разглеждане на ситуации и проблеми, с които участниците се сблъскват в ежедневието си, както и решаване на реални казуси от практиката.


Компонентите на Програмата следват логическа последователност, при която всяка нова тема освен, че въвежда ново съдържание, използва и придобитите в предходните сесии знания и компетенции.


Застъпени теми:

 • Мениджмънт – поглед отгоре
 • Управление на комуникацията
 • Лидерство – процес и отношение
 • Управление на взаимоотношенията
 • Разрешаване на конфликти
 • Управление на работата в екип
 • Организация на дейностите във времето
 • Управление на мотивацията
 • Управление на изпълнението
 • Управление на собственото развитие

Програмата е структурирана като 2 модула, всеки от който съдържа определен брой сесии. Сесията представлява едно занятие, с обичайна продължителност от 4 часа, по време на което:

 • се прави преглед на обсъжданото в предишната сесия и се дискутират резултатите / наблюденията на участниците свързани със самостоятелната работа, по която са работили от предишната сесия;
 • представя се нова тема;
 • провеждат се практически упражнения с участниците;
 • обсъждат се резултатите от упражненията, както и всякакви възникнали в хода на тяхното изпълнение въпроси;
 • обобщава се представеното съдържание и се възлагат задачи за самостоятелна работа.

МОДУЛ 1
Първият модул е фокусиран върху изграждане на устойчиво цялостно разбиране за управлението и ролята на мениджъра в него. Изясняват се основните принципи на работата в екип и начините, по които мениджърите могат да въздействат върху екипа си. В практически план се обръща внимание на инструментите и тактиките, които мениджърите имат на свое разположение, за да въздействат върху средата, в която екипът им функционира, както и на средата вътре в самия екип.
Резултатът от заниманията в Модул 1 е, че:

 • участниците ще си изградят професионална мениджмънт нагласа
 • ще си създадат лидерско отношение в работата
 • ще подобрят организационните си умения и ще се научат как да си изграждат правилно отношение към корпоративните правила, процедури и политики
 • ще повишат ефективността, с която комуникират.

Сесия 1: Мениджмънт – поглед отгоре

 • процеси и ресурси
 • роли, функции и необходими компетенции на мениджъра
 • организация на дейностите в групата
 • мениджмънт и лидерство
 • лидерството – процес и отношение

Сесия 2: Управление на комуникацията

 • основни принципи, проблеми и цели
 • ефективност и риск в комуникацията
 • лостове за влияние върху комуникацията
 • комуникационни канали в организацията
 • стратегии за управление

Сесия 3: Управление на взаимоотношенията и конфликтите

 • същност на конфликта
 • гледни точки в работата и асертивност
 • стилове на поведение и управление и избор на стил
 • проактивност и мислене Печеля –Печелиш
 • изграждане на доверие

Сесия 4: Работата в екип

 • частта и цялото в работата, принципи за работа в екип
 • мениджърът – член на екипа
 • лидерът – фактор за екипността в групата
 • управление на екипността в групата

МОДУЛ 2
След като участниците в Програмата вече са усвоили основните принципи на мениджмънта, изградили са си професионална мениджмънт нагласа и са осмислили са своята роля в процеса и са се научили как да изграждат позитивна и градивна среда и атмосфера в своите екипи, Модул 2 ще ги запознае с конкретни практически начини да въздействат върху процесите, пряко свързани с осъществяването на същинската дейност  на екипа, както и върху резултатите от тях.


В резултат, след преминаването и на Модул 2 участниците в програмата:

 • ще са надградили съществено уменията си за управление на взаимоотношенията
 • ще са интернализирали различни инструменти за управление на изпълнението, на мотивацията на хората, на екипността и на конфликтите
 • ще са придобили компетенции да правят мотивиран избор между различни стратегии при осъществяване на мениджърските си задължения и дори сами да дефинират такива, ако теорията не предлага готови решения, адекватни към техния случай.

Сесия 5: Организация на дейностите във времето

 • времето като ресурс
 • ефективност, ефикасност и приоритети
 • прахосници на време и стратегии за справяне с тях
 • правила, нива и умения за делегиране

Сесия 6: Управление на изпълнението и мотивацията

 • планиране и контрол на работата в групата
 • направление на изпълнението
 • даване на обратна връзка
 • потребности и типове мотивация
 • стратегии за управление на мотивацията

Сесия 7: Лидерството – процес и отношение

 • поведение на лидера
 • лидерски стилове и избор на стил
 • ситуационно лидерство

Сесия 8: Управление на собственото развитие

 • следващи стъпки за подобряване на мениджърските компетенции
 • обобщение на програмата

Придържането към хронологията на Програмата и следването на ритъм при нейното провеждане и затвърждаване са от значителна важност за крайните резултати от нея. Поради това всички модули и сесии са разположени във времето така, че участниците в програмата да могат да отделят достатъчно време за присъствените елементи и за задачите за самостоятелна работа, които ще им бъдат възлагани.

 

Моля, отбележете темите, по които желаете да получавате информация от Ликора на посочения от вас email:

(в последствие можете във всеки един момент да прекратите получаването на email съобщения по една или по всички избрани от вас теми)